ติดต่อเรา

กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง

อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ 0-7329-9640 โทรสาร 0-7329-9610

E-mail : [email protected]