งานธุรการ กองกลาง จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

26 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นางฐานิดา  เดือนจำรูญ  ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุมงานธุรการและสารบรรณ ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีวาระการประชุม อาทิ ติดตามผลการดำเนินงานของงานธุรการและสารบรรณ และหน่วยยานพาหนะ และการเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายงานของหน่วยยานพาหนะ ตลอดจนกำชับการให้บริการของหน่วยยานพาหนะ โดยมีหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ และบุคลากรเข้าร่วมประชุม (ภาพ/ข่าว : สมชาย เดเบาะ)