งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง ประชุมหารือการพัฒนาระบบการออกเลขหนังสืออัตโนมัติ

13 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นางฐานิดา  เดือนจำรูญ  ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยนายสมชาย  เดเบาะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ และนางสาวนริศรา  ผลาสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประชุมหารือการพัฒนาระบบการออกเลขหนังสืออัตโนมัติ และแนวทางการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) โดยมีนางโซฟีนา ลาเม็ง รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และนางสาวศุภางค์ อุลมัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ