การให้บริการ

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

งานธุรการและสาบรรณ

1. การลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือ

2. การออกเลขที่หนังสือราชการ 

3. ให้บริการรับ - ส่ง ไปรษณีย์ภัณฑ์

4. ติดต่อประสานงาน 

งานพัสดุ

 สนับสนุนการบริหารงานมหาวิทยาลัย  ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ  ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง

งานอาคารสถานที่ 

1. งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดูแลความสะอาด และปิด-เปิดอาคารเรียนต่างๆ และตรวจสอบการทำงานทั่วไปของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

2. งานภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลดำเนินการออกแบบเขียนแบบและประมาณการการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดพื้นที่บริเวณภายนอกอาคาร ให้มีความสวยงามและปราศจากมลพิษ

3. งานซ่อมบำรุงรักษา มีหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และซ่อมแซม อาคารเรียน บ้านพักอาจารย์-นักการ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ในส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพที่ใช้งานได้

4. านสาธารณูปโภค มีหน้าที่ให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การโยธา ประปาและงานสุขาภิบาล ทั้งในรูปการผลิตเพื่อใช้เอง หรือประสานกับหน่วยงานภายนอก

งานการเจ้าหน้าที่

1. งานบริหารงานบุคคล 

2. งานทะเบียนประวัติ 

3. งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

4. งานวินัยและนิติการ 

งานการคลัง

งานการเงิน

 • รับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมจาการจัดการศึกษา  เงินทุนการศึกษาและอื่น
 • จ่ายเงินทุกประเภทให้กับเจ้าหน้าที่ภายนอกและบุคลากรภายใน
 • เบิก-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง
 • จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ควบคุมดูและหลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนดำเนินการลงทุนหาผลประโยชน์  ตามมติกรรมการพิจารณารายได้จากเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย
 • แจ้งการจ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินให้กับบุคลากรภายใน
 • ออกใบรับรองการหักภาษีให้กับบุคลากรภายในและภายนอก
 • พิจารณาเรื่อง  การเงินมหาวิทยาลัย
 • บริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี

 

งานบัญชี

 • ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินวิเคราะห์รายการบัญชี  พร้อมทั้งลงบัญชีเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  และเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
 • จัดทำใบสำคัญตั้งหนี้การเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย  เงินรับฝากผ่านบัญชี
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้เพื่อติดตามและจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย
 • ปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและตรวจสอบภายใน  รวมทั้งสรุปรายได้  รายจ่าย  ทั้งบัญชีเงินรายได้ ปิดบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี  ทุกสิ้นปีงบประมาณ  พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
 • จัดทำรายงานฐานะการเงินงบประมาณเพื่อเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน
 • การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้