กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

1. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

   2. บริหารจัดการสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย