กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) อำนาจหน้าที่

1. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

   2. บริหารจัดการสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย