กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด