แบบประเมินความพึงพอใจ

19 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) แบบประเมินความพึงพอใจรายบุคคล กองกลาง

สรุปผลประเมินความพึงพอใจรายบุคคล กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจรายบุคคล กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

แบบประเมินความพึงพอใจรายบุคคล 

งานธุรการและสารบรรณ 

1. นายสมชาย  เดเบาะ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 

2. นางสาวนริศรา  ผลาสิงห์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

3. นางสาวจีรวรรณ  ประสาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

งานการคลัง 

1. นางประจวบ  บุญแสร์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

2. นางธิดารัตน์  สุภัทรชัยวงศ์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

3. นางสาวกุลพัชรี  หนูพุ่ม  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

4. นางพัชรินทร์  ไชยแสงศรี  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

5. นางสาวสุจิตตรา  จินตนะ   นักวิชาการเงินและบัญชีปชำนาญการ

6. นางสาวทัศณีย์  รัตนโนชา  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

7. นางสาวกฤติกา  เอียดเจริญ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

8. นางทวีพร  ยอดทอง  พนักงานการเงินและบัญชี 3

 

งานการเจ้าหน้าที่ 

1. นางสาวพิมพ์รดา  แก้วพิศดาร  บุคลากรชำนาญการ 

2. นางจรุวรรณ  ชนะชนม์  บุคลากรชำนาญการ 

3. นางสาวอานี  สาแลแม  บุคลากรปฏิบัติการ

4. นางศิริขวัญ  ชูประวัติ  บุคลากรชำนาญการ 

5. นางสาวลลิตา  เทพไพรวงศ์  บุคลากรปฏิบัติการ

6. นางสาววริษฐา  จันทสุบรรณ  บุคลากรปฏิบัติการ

7. นางณัฐวดี  เนื้อน้อย  บุคลากรปฏิบัติการ

8. นายรอปีมิง  แมเราะ  บุคลากรปฏิบัติการ

9. นางสาวอภิญญา  ศิริไพรวัน  นิติกรปฏิบัติการ

10. นางสาวดีนา  ดูดิง  นิติกรปฏิบัติการ

11. างสาวรอฮานี  แวดอเลาะ  นิติกรปฏิบัติการ

12. นางสาวสมฤทัย  ทองนุ้ย  นิติกรปฏิบัติการ 

 

งานพัสดุ 

1. นายวีรวัฒน์  หมันหนัน  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

2. นางสาวสิริพร  เรืองสุข  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

3. นางพิกุลแก้ว  พึ่งชัย  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

4. นางสาวลาตีฟะ  อาแว  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

5. นายวันฮุสนี อิบนุลเมาว์ลา  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

6. นางสาวภณิชชา  กันหะ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

7. นายภูริเดช  บุญเครือ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

8. นางสาวฮุสนา  สามะ นักวิชาการพัสดุ 

 

งานอาคารสถานที่ 

1.  นายดนุพล  ปลื้มใจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

2. นางธีรกานต์  วิคะบำเพิง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

3. นางยุพิณ  พรหมมณี  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

4. นายเอกชัย  สิงหเดช  วิศวกรพลังงานปฏิบัติการ

5. นางสาวเปรมฤดี  ไชยแพทย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ