กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด