กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (22 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564 มีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ธนากร  ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง เป็นประธานกรรมการ (ตัวบ่งชี้ 1.5, 4.1 และ 4.7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์ กรรมการ (1.1, 1.2, 1.3 และ 2.2) และอาจารย์อรวรรณ  กมล กรรมการและเลขานุการ (4.2, 4.3, 4.4 และ 4.5) ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ภาพ : ข่าว สมชาย เดเบาะ)

แกลเลอรี่