กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

บุคลากรกองกลาง เข้าร่วมอบรม ISO 9001 : 2015 หนุนระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพขององค์กร

วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการในหัวข้อมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยมีอาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจากคุณเนาวรัตน์ สอิด คุณรวิวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง เป็นวิทยากรหลัก และคุณสิริมา แซ่เฮีย เป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งจัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมไบร์ทตัน ชั้น ๑ เฟส ๓ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจบริบทองค์กร และความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ในการพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ  

แกลเลอรี่