กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมรับมอบนโยบายจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมรับมอบนโยบายและถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสุรเดช  สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปามุทา  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางฐานิดา  เดือนจำรูญ  ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ตอบข้อซักถาม ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 (ภาพ : ข่าว สมชาย  เดเบาะ)

แกลเลอรี่