กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

งานการคลังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "เอกสารประกอบการเบิกจ่าย"

อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "เอกสารประกอบการเบิกจ่าย" ระหว่างงานการคลังกับส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในส่วนราชการต่าง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ  (18 มกราคม 2565) (ภาพ/ข่าว : สมชาย เดเบาะ)

แกลเลอรี่