กองกลาง จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word

31 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กองกลาง จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สูตรเทคนิคในการใช้งานฟังก์ชั่น การสร้างแผนภูมิ ตารางประเภทต่าง ๆ มาประยุกต์ในการทำงานในปัจจุบันให้สะดวกรวดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2564 ณ ห้องปปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25 - 302) ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ