แบบแจ้งข้อมูลการเดินทางข้ามจังหวัด/แบบรายงานข้อมูลการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด

8 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แบบแจ้งข้อมูลการเดินทางข้ามจังหวัด

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdizOkcDX9mklNhWO72ZqJFQmsMpMPiavgcT_kxyzB7c9UfOw/viewform

แบบรายงานข้อมูลการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEBro-LC-H1-X6Jl7SB7c-zjEZEQcdbjbmnqXoxLXHCCvSUw/viewform