กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
1. นางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง thanida.d@yru.ac.th 11001
2. นางสาวทิชากร  ทัศนเบญจกุล หัวหน้างานพัสดุ tichakorn.t@yru.ac.th 11401
3. นางสาวประภาพรรณ  โชติสูงเนิน หัวหน้างานการคลัง prapaphan.c@yru.ac.th 11201
4. นายดนุพล  ปลื้มใจ หัวหน้างานอาคารสถานที่ danupol.p@yru.ac.th 11501
5. นายสมชาย  เดเบาะ หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ somchai.d@yru.ac.th 11101
6. นางสาวพิมพ์รดา  แก้วพิศดาร หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ pimrada.n@yru.ac.th 11301