ผู้บริหาร

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผู้บริหาร
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
1. นางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง thanida.d@yru.ac.th 11001
2. นายสมชาย  เดเบาะ หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ somchai.d@yru.ac.th 11101
3. นางประจวบ  บุญแสร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการคลัง prajuab.s@yru.ac.th 11201
4. นางสาวพิมพ์รดา  แก้วพิศดาร หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ pimrada.n@yru.ac.th 11301
5. นายวีรวัฒน์  หมันหนัน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ weerawat.m@yru.ac.th 11401
6. นายดนุพล  ปลื้มใจ หัวหน้างานอาคารสถานที่ danupol.p@yru.ac.th 11501