กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ถูกต้อง ฉับไว โปร่งใส เต็มใจให้บริการ

วิสัยทัศน์

บริการและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

2. บริหารจัดการสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย