ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

18 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

ถูกต้อง ฉับไว โปร่งใส เต็มใจให้บริการ

วิสัยทัศน์

บริการและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

2. บริหารจัดการสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย