ประวัติความเป็นมา

9 ธันวาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา และข้อมูลพื้นฐาน

                   สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้น ตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งให้ไว้ ณ   วันที่ 1 มีนาคม  2548 ดังนี้

1. สำนักงานอธิการบดี

2. คณะครุศาสตร์

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

พ.ศ.  2549  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 10  วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และมาตรา 11  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ออกประกาศไว้  ณ วันที่  23 มิถุนายน  2549  ไว้ดังนี้

                   ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้

                       1.1 กองกลาง

                       1.2 กองนโยบายและแผน

                       1.3 กองบริการการศึกษา

                       1.4 กองพัฒนานักศึกษา

         ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ลงวันที่  20 ตุลาคม 2549   โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรค 3  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549  วันที่ 20 ตุลาคม  พ.ศ.  2549 ได้มีประกาศให้แบ่งส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า   เป็นงานในหน่วยงานระดับกอง

 ซึ่งกองกลางประกอบด้วยงาน 5  งาน ดังนี้

                      1. งานธุรการและสารบรรณ

                      2. งานการเจ้าหน้าที่

                      3. งานการคลัง

                      4. งานพัสดุ

                      5. งานอาคารสถานที่