บุคลากร

นางฐานิดา เดือนจำรูญ
(ผู้อำนวยการกองกลาง)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11001)

อีเมล์ : thanida.d@yru.ac.th


นายสมชาย เดเบาะ
(หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (11101)

อีเมล์ : somchai.d@yru.ac.th


นางสาวประจวบ บุญแสร์
(หัวหน้างานการคลัง)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11201)

อีเมล์ : prajuab.s@yru.ac.th


นางสาวพิมพ์รดา แก้วพิศดาร
(หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11301)

อีเมล์ : pimrada.n@yru.ac.th


นายวีรวัฒน์ หมันหนัน
(หัวหน้างานพัสดุ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11401)

อีเมล์ : weerawat.m@yru.ac.th


นายดนุพล ปลื้มใจ
(หัวหน้างานอาคารสถานที่)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11501)

อีเมล์ : danupol.p@yru.ac.th