กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

บุคลากร

นางฐานิดา เดือนจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกลาง
อีเมล์ : thanida.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299699 ต่อ 11001
นางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ
อีเมล์ : tichakorn.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299699 ต่อ 11401
นางสาวประภาพรรณ โชติสูงเนิน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการคลัง
อีเมล์ : prapaphan.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299699 ต่อ 11401
นายดนุพล ปลื้มใจ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่
อีเมล์ : danupol.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299699 ต่อ 11501
นางสาวพิมพ์รดา แก้วพิศดาร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
อีเมล์ : pimrada.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299699 ต่อ 11301
นายสมชาย เดเบาะ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ
อีเมล์ : somchai.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 11101