ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2564

19 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด