กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง ประชุมหารือการพัฒนาระบบการออกเลขหนังสืออัตโนมัติ

นางฐานิดา  เดือนจำรูญ  ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยนายสมชาย  เดเบาะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ และนางสาวนริศรา  ผลาสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประชุมหารือการพัฒนาระบบการออกเลขหนังสืออัตโนมัติ และแนวทางการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) โดยมีนางโซฟีนา ลาเม็ง รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และนางสาวศุภางค์ อุลมัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

แกลเลอรี่