กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 1/2564

นางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 1/2564 มีวาระที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาจำหน่ายครุภัณฑ์ของกลาง การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Emenscr และติดตามการส่งคู่มือปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานสังเคราะห์ หรือวิจัย เป็นต้น ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม (ภาพ/ข่าว : สมชาย)

แกลเลอรี่