กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง และบุคลากร ครั้งที่ 3/2563

29 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง โดยมีหัวหน้างานทุกงาน และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลาง การพิจารณาตัวชี้วัดรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ภาพ : วีรวัฒน์/ข่าว : สมชาย)