กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยนางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง  และหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 (ภาพ/ข่าว : สมชาย เดเบาะ)

แกลเลอรี่