กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2563

1 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปามุทา  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี นางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ภาพ/ข่าว : สมชาย เดเบาะ)