สำนักงานอธิการบดี โดยกองกลาง จัดประชุมถอดบทเรียน SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562

30 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานอธิการบดี โดยกองกลาง จัดประชุมถอดบทเรียน SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 

ผศ.ดร.ธนากร  ปามุทา  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียน SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยนางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงาน SAR ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ภาพ/ข่าว : สมชาย เดเบาะ)