กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562

3 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 ตัวบ่งชี้ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคณะกรรมการตัวบ่งชี้ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ภาพ : จีราพร ข่าว : สมชาย)