งานการคลัง กองกลาง จัดการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management)

11 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานการคลัง กองกลาง จัดการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ และหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4, 6, 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมของส่วนราชการต่าง ๆ (ภาพ/ข่าว สมชาย)