กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561

16 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นางสุมล  เพ็ชร์แก้ว  ผู้อำนวยการกอง เป็นประธานการจัดประชุมกองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว : สมชาย)