ประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานกอง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

20 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานกอง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาจัดทำแนวปฏิบัติของงานธุรการและสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการคลัง และงานพัสดุ ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว : สมชาย)