กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมพิจารณา KPI ของผู้ปฏิบัติงาน

19 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการจัดประชุมพิจารณา KPI ของผู้ปฏิบัติงานภายในกองกลาง ดี รอบการประเมิน 1/2562 ในการนี้ มีนางสุมล  เพ็ชร์แก้ว ผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ที่ผ่านมา (ภาพ/ข่าว : สมชาย เดเบาะ)