สรุปองค์ความรู้ที่ได้จาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

8 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) KM กองกลาง

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด