กองกลางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนากระบวนงาน” ส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพ

24 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (24 ม.ค. 66) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนากระบวนงาน” ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน จาก 7 ส่วนราชการ และหน่วยงานในกำกับ รวมทั้งสิ้น 99 คน เข้าร่วมการอบรม

นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนากระบวนงาน” ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มความประทับใจได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กรอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนสร้างนวัตกรรมในการให้บริการที่ดีต่อไป ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้