กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี  ประจำปีการศึกษา 2564

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด