งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการบรรยายหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ” ให้แก่ผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

28 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (21 ธันวาคม 64) เวลา 09.00 น. งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับต้น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นการบรรยายหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ” ในรูปแบบ (ONLINE) โดยมีคณะวิทยากรประจำหลักสูตร จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม เวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมบรรยายหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ” และนางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างทักษะ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ ที่สามารถบริหารสถาบันการศึกษาให้รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดเชิงระบบ และความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารสถาบันการศึกษาให้รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนสามารถปรับตัว ปรับแนวความคิด และร่วมพัฒนาให้สถาบันการศึกษาของตนเติบโตอย่างยั่งยืน ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น และระดับปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเทคนิคการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน การพัฒนาความคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ และคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน ภายใต้คำแนะนำของผู้มีประสบการณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564