กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด