กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด