กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของหน่วยงาน

               อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การพิจารณาแก้ไขปัญหาการออกเลขที่หนังสือภายนอก คำสั่งมหาวิทยาลัย ผ่านระบบการออกเลขหนังสืออัตโนมัติ (YRU-Docnum) พิจารณาการเสนอหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พิจารณาการใช้และการเก็บรักษารถยนต์ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภายใน ตลอดจนผู้รับบริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ และปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ให้ถูกต้อง และเคร่งครัด วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)                    

แกลเลอรี่