ผู้บริหาร

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผู้บริหาร

1. นางฐานิดา  เดือนจำรูญ                             ผู้อำนวยการกองกลาง

2. นายสมชาย  เดเบาะ                                 หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

3. นางสาวประภาพรรณ  โชติสูงเนิน                 หัวหน้างานการคลัง

4. นางสาวทิชากร  ทัศนเบญจกุล                    หัวหน้างานพัสดุ

5. นางสาวพิมพ์รดา  แก้วพิศดาร                     รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

6. นายดนุพล  ปลื้มใจ                                  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่