บุคลากร

นางฐานิดา เดือนจำรูญ
(ผู้อำนวยการกองกลาง)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11001)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล
(หัวหน้างานพัสดุ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11401)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวประภาพรรณ โชติสูงเนิน
(หัวหน้างานการคลัง)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11401)

อีเมล์ : [email protected]


นายดนุพล ปลื้มใจ
(หัวหน้างานอาคารสถานที่)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11501)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวพิมพ์ดา แก้วพิศดาร
(หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11301)

อีเมล์ : [email protected]


นายสมชาย เดเบาะ
(หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (11101)

อีเมล์ : [email protected]